Helse, miljø og sikkerhet

Strenge miljøkrav gjelder for driften ved Brønnøy Kalk. Periodisk utfører vi systematiske målinger av luft, vann og støy. Autoriserte og uavhengige instanser som Det Norske Veritas (DNV) følger nøye med på målingene, og utsteder sertifikater som bekrefter at vi følger regelverket.

Terje NubdalTerje Nubdal er verneleder ved Brønnøy Kalk AS og har det interne ansvaret for HMS overvåkningen. Det Norske Veritas er kontrollorgan og bestemmer målepunkter, fastsetter metodikken for målingene og kontrollerer at prøvene utføres i henhold til norsk standard.

Partikler i luften

– I perioder på 30 dager måler vi daglig støvinnholdet i luften i nærmiljøet. På den måten overvåker vi utviklingen og kan dokumentere tilstanden til enhver tid. Parallelt sendes prøver til Norsk institutt for luftforskning, sier Nubdal.

 

Støymåling

Norsk standard har også krav til støy. Vi må kunne dokumentere at støyen ligger innenfor angitte grenser, både i faktisk lydstyrke (målt i desibel) og målt over tid. Det er ikke produksjon mellom fredag kl.23.00 og man kl. 05.30. I fellesferien er det begrenset aktivitet, sier Nubdal.

  

 

Partikler i vann

Vann fra anleggsområdet renses gjennom utfellingsmagasiner før utslipp til resipienten, som er både Sørfjorden og Hyllvatnet.
I utfellingsmagasinene skilles de fine kalkpartiklene ut i en nøye overvåket prosess. Vannet som slippes ut måles og eventuelle avvik avdekkes raskt.

 

 

 

Revegetering 

For å minimere visuell forurensning, plasseres overskuddsmassene slik at disse føyer seg inn i omgivelsene på en naturlig måte. Områdene revegeteres med jord (humus) slik at planter og busker kan vokse fritt. Det er et mål å drive vår virksomhet på en slik måte at omgivelsene skånes mest mulig. 

Topp

Alle rettigheter tilhører Brønnøy Kalk - Innholdsoversikt | Siteman CMS