Brønnøy Kalk vurderer utvidelse av kaiområdet i Remman

Brønnøy Kalk har et behov for å øke fleksibiliteten for utskipning av ulike produkttyper. Selskapet har et 100-års perspektiv og formålet er å legge til rette for en mulig utvidelse av dagens kaianlegg og økt areal for mellomlagring av kalk og stein. Endelig beslutning om utvidelse er ikke fattet.

Dagens utskipningsanlegg er designet for å håndtere kun ett kalkprodukt, som mellomlagres i et mellomlager øst for kaien, før kalken transporteres på samlebånd og lastes direkte i båt. Anlegget er effektivt, men gir ingen mulighet til å mellomlagre eller skipe ut andre kalk-kvaliteter og stein for andre formål.

Som et ledd i å øke ressursutnyttelsen fra Akselberg-bruddet, redusere deponibehovet og nå nye markeder, ønsker selskapet å vurdere en utvidelse av kaiarealet ved Remman.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Brønnøy Kalk nå om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 18/1 i Brønnøy kommune.

Kommunen har besluttet det ikke er nødvendig med konsekvensutredning, men merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen bes kan sendes til:

Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller e-post; post@proinvenia.no , evt. direkte til anders.lund@proinvenia.no

Frist for å komme med merknader er satt til 18.09.2020