Helse – Miljø – Sikkerhet – Kvalitet

Strenge miljøkrav gjelder for driften ved Brønnøy Kalk.
Periodisk utfører vi systematiske målinger av luft, vann og støy. Autoriserte og uavhengige instanser som Det Norske Veritas foretar analyser av målingene, og utsteder sertifikater som bekrefter at vi følger regelverket.

Terje Nubdal er verneleder ved Brønnøy Kalk og har det interne ansvaret for HMS overvåkningen. Det Norske Veritas er kontrollorgan og bestemmer målepunkter, fastsetter metodikken for målingene og kontrollerer at prøvene utføres i henhold til norsk standard.

Driftstid

Sprengning kan foregå i dagene Mandag til Fredag i tidsrommet kl. 07:00 – 18:00.
Sprengning til andre tider kan gjennomføres i spesielle tilfeller der sikkerhetstilsyn gjøre dette nødvendig.
Øvrig produksjon, intern transport ut med lastebil kan foregå dagene Mandag kl. 05:30 til Fredag kl. 23:00.
Lasting av skip kan foregå hele døgnet 7 dager i uken.

Partikler i vann

Vann fra anleggsområdet renses gjennom utfellingmagasiner før utslipp til Sørfjorden. I utfellingmagasinene skilles de fine kalkpartiklene ut i en nøye overvåket prosess. Vannet som slippes ut måles og eventuelle avvik avdekkes raskt.

Støymåling

Norsk standard har også krav til støy. Vi må kunne dokumentere at støyen ligger innenfor angitte grenser, både i faktisk lydstyrke (målt i desibel) og målt over tid.
Produksjon pågår over 2 skift i ukedagene og står stille hver helg samt i ferieperiodene.

Sikkerhet

Brønnøy Kalk har fokus på sikkerhet for alle som jobber ved vårt anlegg, personlig verneutstyr er påbudt av alle som skal jobbe eller ferdes inne på vårt anleggsområde.

Sikkerhetsbelte er påbudt i alle maskiner, og biler inne på området. Området er skiltet med begrensinger på fart, vikepliktsregler og stedsangivelse. Ved kjøring i vår transport tunnel er det også bruk av radiosamband som en sikkerhetsfaktor.

I vårt sikkerhetsarbeid har vi de siste to årene brukt og utviklet en applikasjon på mobilen, for registrering av alle uønskede hendelser. Dette kan være oppstart av maskiner, rapportere en nesten ulykke, en observasjon eller en sikker jobbanalyse. Systemet gir oss en god dokumentasjon og oversikt for behandling og gjennomføring av påviste mangler.