Fakta om Brønnøy Kalk

Brønnøy Kalk AS er et heileid datterselskap av Norsk Mineral konsernet. Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmamrmor i Elvnesvågen utenfor Molde. Gjennom nøktern drift på Akselberg siden 1997 har vi utviklet oss til en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

Kalken fra Velfjord er en del av hverdagen til mange millioner mennesker i Europa. Råstoffet prosesseres til Hydrocarb og brukes bl.a. i papir industrien, men også i andre produkter.

Her er det mineralforekomster for bergverksdrift i mange ti år fremover. Derfor har vi investert i medarbeidere med høy fagkompetanse, moderne maskiner, god infrastruktur og en effektiv drift.  I tillegg prioriterer vi et konstruktivt samspill med kommunale og regionale myndigheter.

Kalk i papir

Kjøper du et magasin på kiosken, er det ganske sikkert kalk fra Velfjord i papiret. Kalken fra Velfjord er en av hovedbestanddelene i et produkt stort sett alle benytter seg av og tar for gitt i hverdagen – nemlig papir.

For å unngå at papiret suger til seg blekket, blir papiret gjort vannfast. Tidligere ble dette gjort i en lite miljøvennlig prosess. Leirmineralet kaolin ble hovedsakelig brukt som fyllstoff og klorbleking ble benyttet for å få papiret hvitt.

Gjennombrudd i 1984

Kloringsprosessen var helt vanlig frem til begynnelsen av 1980-tallet. i 1984 fikk Hustadmarmor AS gjennombrudd i teknologien med å bruke kalk i fremstillingen av papir. Fram til da var det brukt mange millioner kroner i utvikling og testing av denne metoden.

Erstatter Leire

Kalkmarmoren som brytes ut i Velfjorden blir knust i to omganger før den skipes til Elnesvågen i Fræna kommune. Der blir den renset, finmalt (mikronisert) og gjort om til flytende form, slik at den kan brukes i papir. Produktet kalles Hydrocarb eller «flytende marmor». Vanlig kopipapir inneholder 15-20% kalk, mens i magasin papir kan opp til 50% av vekten være kalkstein. Kalken gjør dermed papiret hvitt og ugjennomsiktelig. I tillegg får papiret bedre trykkegenskaper, det gulner ikke og blir ikke sprøtt.

Stor Miljøgevinst

Det er store miljøbesparelser ved å bruke kalk i papirfremstilling. Viktigst er reduserte utslipp av miljøskadelige stoffer og mindre energi i selve fremstillingen. For hvert tonn cellulose som erstattes med Hydrocarb spares 1 000 kWh i produksjonen som gir store årlige energi besparelser.

Brønnøy Kalk er hovedleverandør av råstoffet til Hustadmarmor AS og en viktig brikke i dette regnskapet.

Infrastruktur

Brønnøy Kalk AS har kaianlegg i Lessremman, Ursfjorden. Der er også lager og knuserverk. Kalksteinen blir fraktet fra dagbruddet på Akselberg med seks semitrailere opp til Remman for knusing. En transport på ca. 5 km.

Transporten av kalksteinen i dagbruddet blir ivaretatt av innleid entreprenør T. Engene AS. T. Engene vil fra og med November 2015 utføre transporten med 6 stk  Mercedes tippsemitrailere med nyttelast på 60 tonn.

Transporttunnelene – Akselbergtunnelen og Kleppetunnelen er på henholdvis 3600 m og 800 m. De innehar kjernelager og verksted til T. Engene.

Utskipning foregår med lastebåt som går kontinuerlig mellom Lessremman og Hustadmarmor AS, i Fræna kommune. Lastebåtene har nyttelast fra 9 000 tonn til 29 000 tonn. Rederiet CSL har ansvaret for sjøtransporten.

Ettersyn og vedlikehold av elektriske innstallasjoner ved anlegget utføres av innleid firma Sinus AS. Sinus AS har per i dag en heltidsansatt hos Brønnøy Kalk.

Helse, Miljø, og Sikkerhet

Strenge miljøkrav gjelder for driften ved Brønnøy Kalk. Periodisk utfører vi systematiske målinger av luft, vann og støy.

Terje Nubdal er verneleder ved Brønnøy Kalk AS og har det interne ansvaret for HMS overvåkningen.

Luftpartikler

-Vi måler støvinnhold i luften i nærmiljøet. På den måten overvåker vi utviklingen og kan dokumentere tilstanden. Parallelt sendes prøver til Norsk Institutt for luftforskning, sier Nubdal.

Støymåling

-Norsk Standard har også krav til støy. Vi må kunne dokumentere at støyen ligger innenfor angitte grenser, både i faktisk lydstyrke og målt over tid. Det er ikke produksjon mellom fredag kl. 1530 og mandag kl. 0630.

Partikler i vann

-Vann fra anleggsområdet renses gjennom utfellingmagasiner før utslipp til Sørfjorden. I utfellingmagasinene skilles de fine kalkpartiklene ut i en nøye overvåket prosess. Vannet som slippes ut måles og eventuelle avvik avdekkes raskt.

Revegetering

-For å minimere visuell forurensing, plasseres overskudsmassene slik at disse føyer seg inn i omgivelsene på en naturlig måte. Områdene revegeteres med jord (humus) slik at planter og busker kan vokse fritt. Det er et mål å drive vår virksomhet på en slik måte at omgivelsene skånes mest mulig.

Fakta om kalk - CaCO3 - kalsiumkarbonat

 • Kalkstein og marmor består av mineralet kalkspat
 • Ren kalkspat er hvit eller fargeløs
 • Kalkstein er en sedimentær bergart, mens marmor er en metamorf bergart dannet ved omvandling av kalkstein under trykk og temperatur
 • Forekomstene på Akselberg består geologisk sett av kalkspatmarmor
 • Det finnes også andre vanlige karbonatmineraler og bergarter, som for eksempel dolomitt/dolomittmarmor, som utvinnes flere steder i Nordland
 • Karbonatbergarter av ulik renhet finnes utbredt over hele verden
 • De fleste karbonatbergartene er dannet ved biologisk utfelling av marine organismer
 • Ordet kalk kommer fra latinsk (calx). Mineralet har egentlig to navn på norsk, kalkspat er fra tysk (kalkspat) og kalsitt er fra engelsk (calcite).

Kvaliteten på kalksteinen defineres i tre kategorier:

 1. Spettet marmor som har fått navnet etter de karakteristiske sorte prikkene av grafitt som finnes i steinen
 2. Båndet marmor har vekslende lyse og mørke lag
 3. Uren marmor har høyt innhold av silikater og kan ikke brukes i produksjonen